அகில இலங்கை தமிழ்மொழி தினப்போட்டி -2017

செல்வி.கனகேஸ்வரன் கவினா அவர்கள் இலக்கணப்போட்டி பிரிவு – 4ல்

1ம் இடத்தைப் பெற்றுள்ளார்.