மீண்டும் கல்லூரி இணையத்தளம்!

தடைப்பட்டிருந்த அனைத்து பாடசாலைகளினதும்  இணையத்தள சேவைகள் மீண்டும் ம் இயங்க ஆரம்பித்துள்ளது. நன்றி  SchoolNet.lk