க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சைப் பெறுபேறு – 2016

விஞ்ஞானப் பிரிவு

1.தி.கிருசாந்தி – பி,2சி
2.சி.இனோஜா – 3சி

கணிதப் பிரிவு
1.கு.பிரியங்கன் – ஏ,பி,சி

வர்த்தகப் பிரிவு
1.ஜெ.கஜவதனா – 2ஏ,பி
2.மா.தெவனிகா – 2ஏ,பி
3.ந.லக்சன் – 3பி
4.க.ஜெனகன் – 3பி

கலைப் பிரிவு
1.செ.தனுசிகா – ஏ,பி,சி
2.பா.நிர்மலா – ஏ,2பி
3.யோ.அபிரா – ஏ,பி,சி
4.ம.நிறோஜினி – ஏ,2பி
5.அ.அனித்தா – 2பி,சி
6.ம.சதீஸ் – ஏ,பி,சி
7.ப.துவிதா – 2பி,சி
8.சி.ஜீவாசினி – ஏ,2சி
9.ப.துஸ்யந்தி – ஏ,2சி
10.செ.பிறேமா – ஏ,2சி
11.ப.டிலக்சன் – ஏ,பி,சி
12.க.நிறோஜினி – 2பி,சி
13சி.தனுசா – 2பி,எஸ்
14.அ.அபிரா – பி,சி,எஸ்
15.வி.தேனுயா – 2பி,எஸ்